Kvalite och säkerhet

Vi inom Arkub koncernen ska ständigt sträva efter att göra våra kunder nöjda genom att hålla det vi lovar och att leverera produkter och tjänster med för våra kunder rätt kvalitet. Samtidigt tar vi hänsyn till övriga intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet.

Integritetspolicy

Vi vet att integritet är väldigt viktigt för våra kunders anställda vid användande av IoT tjänster. Det är därför mycket viktigt för oss att våra kunder och användare kan lita på att all deras personuppgifter som behandlas av TelliQ är tillräckligt skyddade och hanteras på ett korrekt sätt i linje med den nya Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och att rätten till integritet bibehålls.
Vi gör vårt yttersta för att vara transparenta med de personuppgiftsbehandlingar vi utför för våra kunders räkning och tillhandahålla verktyg och information för att de ska kunna efterleva GDPR så smidigt som möjligt.

Behandling av personuppgifter

Vid framtagning och uppdatering av IoT tjänster och funktioner strävar TelliQ att endast behandla de personuppgifter och den övriga informationen som krävs. Det innebär att inte samla mer uppgifter än nödvändigt, gallra information när den inte längre behövs och att endast använda uppgifterna till det ursprungliga ändamålet. Detta görs genom att analysera om personuppgifter behandlas, minimera om möjligt dessa uppgifter samt se till att endast behöriga har tillgång till uppgifterna.

Åtkomst av personuppgifter i TelliQ IoT system är idag endast tillgängligt för användare med rätt behörighet. Till exempel kan förare normalt bara se sina egna resor och om det är privata så kan inte övriga användare tillgå dessa.

Biträdesavtal

TelliQ är personuppgiftsbiträde åt våra kunder (personuppgiftsansvariga) med IoT tjänster. När ni blir kund hos oss behöver ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivas som säkerställer att vi får behandla personuppgifter för våra kunders räkning och att de görs på ett korrekt sätt.

Klicka här för att se ett exempel av vårt standard personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter som behandlas och i vilket syfte

Vi behandlar följande personuppgifter för våra användare och förare i IoT system; namn, E-post, Lösenord (krypterat), Privata- positioner och adresser, telefonnummer och IP-adress. I vissa fall behandlas även serienummer på RFID tagg (t.ex. från passerkort) samt registreringsnummer för privata fordon (företagsägda fordon klassificerar vi inte som personuppgift). Uppgifterna används för att få tillgång till och nyttjande av IoT tjänsten och för elektroniska körjournal även för att uppfylla skatteverkets krav med förare per resa. Privata resor och i vissa fall fordon behandlas också men är endast tillgänglig för föraren eller användare med behörighet.

Kontaktuppgifter och enhetsdata används även för proaktiv och reaktiv kundvård vid automatiska felsökningar och åtgärder, information om systemuppdateringar och support.

Vid behandling för utskick av nyhetsbrev med nyheter, produkterbjudande och kundundersökningar är TelliQ AB personuppgiftsansvariga. Personuppgifter som behandlas är namn, titel, E-post, telefonnummer.

Hur personuppgifterna behandlas

Vid insamling och uppsättning av nya användare med inloggning till IoT systemet så läggs en E-postadress upp av en av företagets administratörer eller av TelliQ kundcenter. Därefter skickas en aktiveringslänk ut där personen själv får ange övriga uppgifter samt sätta lösenord och då kommer de även kunna ge samtycke eller neka till att deras uppgifter behandlas.

Förare som inte har tillgång till IoT systemet kommer vi inte heller att begära eller lagra samtycke om behandlingen från. Detta måste då göras av kunden (personuppgiftsansvarige) själv via avtal, intresseavvägning eller medgivande. Behandlingen som utförs för förare utan inloggning är koppling mellan förare och resa i körjournalen och analysrapporter.

Behörig TelliQ personal som arbetar med kundvård använder även personuppgifter för att registrera ärenden, kontakt och felsökning på begäran eller där avvikelser identifierats vid proaktiv kundvård. Uppgifterna är tillgängliga via ett supportverktyg där alla ändringar som utförs av TelliQ personal registreras och loggas.

Kontaktuppgifter för avtalstecknare, beställare av IoT tjänster och mottagare av försändelser behandlas också i egna- och externa system för fakturering, administration och utleverans. Dessa uppgifter insamlas vid insälj och lagras i CRM-system.

Hantering av E-postutskick för driftinformation, nyheter, produkterbjudanden och kundundersökningar sker utanför IoT systemet hos underbiträde till mottagare som har samtyckt till behandlingen från olika källor.

IP adresser loggas vid besök av TelliQ AB:s hemsida eller IoT system för att kunna göra utredningar vid eventuella hackningsförsök och analyser av webbaktiviteter. Ingen uppslagning av IP adress för att hämta personuppgifter eller koppling mellan användare och IP adress utförs.

Registreringsnummer används för identifiering och slås även upp via underbiträde för att komplettera fordonskortet med bilmodell och bränsleförbrukningsdata.

Gallringsrutiner

Gallring av personuppgifter i IoT system sker enligt nedan:

Användaruppgifter (Namn, E-post, Telefonnummer) lagras så länge man är kund och rensas endast vid uppsägning eller begäran.
Körjournaler (start/stoppadress, sträcka, mätarställning, typ och syfte) sparas så länge man är kund hos oss och rensas endast vid uppsägning eller begäran.
Detta gäller även körjournaler i gamla bilar som sålts eller bytts ut.
Positioner från fordon är tillgängliga i tre månader.
IP-adress vid loggning från webben tas också bort efter tre månader.
Data i back-up:er lagras i max 4 månader och gallras sedan.

Gallring av personuppgifter i övriga system sker enligt nedan:

Kontaktuppgifter (namn, titel, E-post och telefonnummer) för utskick av nyheter, produkterbjudanden och kundundersökningar tas bort vid förfrågan eller vid nekat samtycke av behandling. Kontaktuppgifter till mottagare som inte öppnat utskick på 6 månader rensas tas också bort.

Rensning på begäran påbörjas omgående och är genomfört inom 180 dagar.

Återta samtycke, korrigera, begära utdrag eller ta bort personuppgifter

Då TelliQ är personuppgiftsbiträde och tjänsten vissa fall innehåller fakturering-, skatt- och bokföringsinformation, ska begäran om att korrigera, begära utdrag eller ta bort personuppgifter komma från personuppgiftsansvarige.

Om en användare återtar eller inte samtycker till behandling i IoT system kommer tjänsten att spärras och användaren flaggas för kundens (personuppgiftsansvarige) administratörer. Användaren eller administratören ska då kontakta personuppgiftsansvarig (normalt arbetsgivaren) som vidarebefordrar begäran till TelliQ kundcenter. Kundcenter kommer då att säkerställa att rätt person som är behörig begär ut eller vill ta bort uppgifter. Korrigering kan göras antingen i IoT systemet eller begäran via personuppgiftsansvarige.

Vid behandling i utskick av nyheter,produkterbjudande och kundundersökningar är TelliQ AB personuppgiftsansvariga. När en registrerad nekar samtycke att dennes personuppgifter behandlas raderas personuppgifterna och försvinner ur hanteringen.

Det är möjligt att återta samtycket via länk i utskicken eller kontakta TelliQ Kundcenter. Kontakta även TelliQ Kundcenter för att korrigera, begära utdrag eller ta bort personuppgifter.

Skyddsåtgärder och dataskydd

Vi jobbar aktivt med informationssäkerhet och använder den senaste tekniken för brandväggar, virusskydd och övervakning för att säkerställa dataskyddet. Genom systematiskt förbättringsarbete utvecklas dataskyddet ständigt och hålls uppdaterat för att säkerställa att vi håller rätt säkerhetsnivå. Läs gärna vår informationssäkerhetspolicy. Vi har har även ett pågående projekt med införande av LIS och certifiering enligt ISO27001 för att ytterligare förbättra dataskydd och identifiera skyddsåtgärder.

TelliQ har en Beredskapsgrupp för driftövervakning och det är endast gruppens medlemmar som har direkt tillgång till register av personuppgifter i produktionssystem och back-up:er.

TelliQ använder inte underbiträde eller behandling i tredje land som inte uppfyller gällande villkor för överföring enligt tillämplig dataskyddslagstiftning eller inte motsvarar Personuppgiftsbiträdesavtalet. TelliQ har avtal med samtliga av sina partners och underbiträden som hanterar personuppgifter. All data i IoT system lagras på AWS-servrar (Amazon Web Services) som är anlitade för hosting av produktionssystem, och är ISO27001 certifierade.

Hur använder vi Cookies?

Cookies används på på vår hemsida och våra webbapplikationer främst för att förbättra funktionalitet och användarvänlighet för våra kunder och besökare. Utöver det används cookies för att säkerställa att våra tjänster fungerar som de ska och analys i marknadsföringssyfte.

Vilka Cookies används?

 • Cookies i webbapplikationen
  I webbapplikationen (TQ5) används cookies för autentisering så att en inloggad användare fortsätter var inloggad så länge webbläsaren är öppen och för branding på sidan. Dessa används vid användande av en TelliQ webbapplikation.
 • Tredjepartscookies
  På hemsidan och i webbapplikationen används följande tredjepartscookies:
  De används för att mäta och optimera marknadsföringsflöden;
  Facebook Pixel,
  LinkedIn Insight,
  Google Ads.

Google Analytics används för att samla och analysera webbplatsstatisk.

Samtliga tredjepartscookies kan blockeras i webbläsaren eller nekas i webbapplikationen.

Anlitade underbiträden

TelliQ har använder underbiträden för att assistera med att tillhandahålla IoT tjänster med hög tillgänglighet och kvalitet. Underbiträden används för hosting av molntjänst, order- och faktureringstjänster, E-postutskick, Kundundersökningar, E-posthantering och lagring av dokumentation samt uppslagning av fordonsinformation.

Samtliga underbiträden uppfyller de skyldigheter som specificeras i Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Kontakta TelliQ Kundcenter för att begära ut ett exemplar av den senaste Underleverantörslistan.

Listan uppdaterades senast: 2018-05-11

Hantering vid personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är när det sker en händelse som leder till oavsiktlig förstöring, förlust, ändring, röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlas av TelliQ.

Vid en personuppgiftsincident utförs följande steg:

 • Undersökning av incidenten
 • Vidta lämpliga åtgärder för att minska påverkan av incidenten och förhindra upprepning
 • Rapport till Personuppgiftsansvarig innehållande
 • Beskrivning av personuppgiftsincidentens art
 • Kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs
 • Kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs
 • Beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten
 • Beskriva de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet har tagit för att åtgärda
 • personuppgiftsincidenten
 • Kontaktuppgifter till person som kan tillhandahålla mer information och svara på frågor

Det är personuppgiftsansvariges ansvar att inom 72 timmar anmäla personuppgiftsincidenten till Datainspektionen i de fall incidenten sannolikt leder till risker för enskildas rättigheter. I övriga fall behöver ingen anmälan göras.

Kontakta oss

För frågor kring behandling av personuppgifter och vårt arbete med dataskyddsfrågor kan du vända dig till TelliQ AB:s Dataskyddsombud.

Sebastian Widerlöv, sebastian@telliq.com, 0589-89826

För korrigeringar, begäran av utdrag och begäran att ta bort personuppgifter kontakta TelliQ Kundcenter.

kundcenter@telliq.com, 0589-12370